Over ons

Over ons.

 1. Bestuur
 2. Bereikbaarheid
 3. Beleidsplan Cuneragilde – Rhenen 2023
 4. Missie
 5. Doelstelling
 6. Financiële informatie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden:

 • Tom Leker, Voorzitter
 • Ans Pilkes – van Delft, Secretariaat
 • Bertil Goosmann, Penningmeester
 • Theo Peek, Bestuurslid

Bereikbaarheid

Het bestuur is te bereiken via info@cuneragilde.nl

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met de VVV Rhenen, Markt 20, 3911 LJ Rhenen. (ingang is op de Kerkstraat, net om de hoek van de Markt). Telefoon 0317- 612333, email is: VVV@stadsmuseumrhenen.nl

Beleidsplan Cuneragilde – Rhenen 2023.

Conform de Statuten is de “Stichting Cuneragilde Rhenen” een culturele instelling zonder winstoogmerk. Alle bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het Stichtingsbestuur faciliteert en stimuleert de vrijwilligers die aangesloten zijn bij de stichting.

De vrijwilligers geven rondleidingen, lezingen, etc., aan belangstellenden over historische monumenten in  Rhenen.  Dat zijn (niet limitatief)

 • De gotische Cunerakerk,
 • De gotische Cuneratoren met beiaard,
 • De Gedachteniskerk
 • De stadskern met voorbeelden van Delftse School architectuur,
 • Het Militair Ereveld op de Grebbeberg,
 • De Koningstafel op de Grebbeberg, etc.
  (Allen in Rhenen)

Vrijwilligers worden intern opgeleid en begeleid.

Belangstellenden kunnen zijn toeristen, schoolklassen, familiegroepen en andere willekeurig samengestelde groepen of bezoekers

De Stichting werkt samen met onder andere de Gemeente Rhenen, het Cultuurplatform in Rhenen, het Stadsmuseum Rhenen en andere historische en/of culturele instellingen in deze gemeente.

Met de andere gebruikers van plekken waar we rondleidingen geven worden functionele contacten onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn de Gemeente Rhenen als eigenaar van beiaard en toren, het College van kerkrentmeesters van de Cunerakerk, het Utrechts Landschap en de Oorlogsgravenstichting.

Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van de bezoeker gevraagd. Deze inkomsten komen ten goede aan de Stichting. De Stichting heeft ook donateurs en subsidiegevers.

Primair doelstelling en beleid is het faciliteren en stimuleren van vrijwilligers. Ter motivatie van de vrijwilligers worden jaarlijks enige bijeenkomsten georganiseerd en wordt met nieuwjaar een presentje gegeven. De lasten hiervan worden gedragen door de Stichting.

De Stichting verzorgd de handmatige bespeling van de beiaard. Dit betreft zowel een regelmatige bespeling als een concertreeks met diverse beroeps beiaardiers. De kosten zijn marktconform en aansluitend bij de adviezen van de KNKV (Klokkenspelvereniging). De kosten van een beroepsbeiaardier worden opgebracht door de Stichting uit subsidiegelden, donaties en inkomsten uit vrijwilligerswerk. Ook aan opleidingskosten van amateur beiaardiers (in opleiding) wordt bijgedragen.

De Stichting houdt een financiële reserve aan van ca. 2 jaar beiaardbespelingskosten, als – om wat voor reden dan ook –  de inkomsten volledig zouden wegvallen.

Van de overige inkomsten worden erfgoed of culturele projecten in de gemeente Rhenen gesteund – primair als extra motivatie voor de vrijwilligers – “ik doe het vrijwillig, maar het ik draag bij aan het in stand houden van het Rhenens erfgoed”.

De Stichting heeft geen erfgoed of geen eigen erfgoed-collecties en streeft dit ook niet na.

Het beleid van de stichting Cuneragilde is:
De vrijwilligerspopulatie te verjongen, breder op te leiden en vanwege een toenemende vraag te vergroten.

Het aantal bespelingen van de beiaard in de komende 5 jaar te verhogen van ca. anderhalf naar ca. twee keer per week.

Het Cuneragilde zichtbaar te maken voor velen en zal daarom deelnemen aan veel en divers overleg aan diverse tafels: netwerken dus.

Missie

De missie van de stichting Cuneragilde-Rhenen is een ruimere bekendheid te geven aan de historische monumenten binnen de gemeente. De gemeente Rhenen heeft vele historische monumenten en locaties binnen haar gemeentegrenzen. Inwoners zijn zich vaak niet bewust van de (historische) waarde die deze objecten hebben. Door de inzet van de stichting proberen we het besef hiervan te vergroten.

Onder de monumenten vallen de gotische Cunerakerk, de gotische Cuneratoren met beiaard, de stadskern met voorbeelden van Delftse School architectuur, het Militair Ereveld op de Grebbeberg en de Koningstafel op de Grebbeberg, etc.

Hiervoor worden -door vrijwilligers van de stichting- diverse doelgroepen rondgeleid en informatie over deze monumenten gegeven. Doelgroepen zijn de bewoners van de gemeente maar ook (ver) daarbuiten, schoolklassen, defensie eenheden maar ook passanten en andere belangstellenden.

Doelstelling

 1. Om de toenemende vraag om rondleidingen zal de vrijwilligers populatie moeten worden vergroot met de ambitie om deze ook te verjongen.
 2. Het aantal bespelingen van de beiaard in de komende 5 jaar te verhogen van ca. anderhalf naar ca. twee keer per week.
 3. Om dit te bereiken zal actief geworven worden voor vrijwilligers waarbij vooral ook wordt deelgenomen aan divers overleg aan diverse tafels.

Financiële informatie.

U kunt hier het financieel jaaroverzicht over 2023 met de begroting over 2024 downloaden.

NL45 RBRB 8837 3719 18 t.n.v. Stichting Cuneragilde Rhenen
KVK nummer 30247504, RSIN/fiscaal nummer 819984310