Privacy beleid

Het privacy beleid van de Stichting Cuneragilde Rhenen

De Stichting Cuneragilde Rhenen gevestigd te Rhenen, (hierna: het Cuneragilde) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuurders, vrijwilligers, donateurs en die van andere relaties (hierna: “U”). Persoonlijke gegevens worden door het Cuneragilde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Cuneragilde houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes het Cuneragilde hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden.

De AVG

Het bestuur van het Cuneragilde is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Het Cuneragilde is  gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

Het Cuneragilde gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het Cuneragilde houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

.        Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

.        Grondslag en doelbinding

Het Cuneragilde zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

.        Data minimalisatie

Het Cuneragilde verwerkt alleen de gegevens, die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het Cuneragilde streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.

.        Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

.        Integriteit en vertrouwelijkheid

Het Cuneragilde gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het Cuneragilde voor passende beveiliging van de gegevens.

.        Delen met derden

Het Cuneragilde deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve naam, telefoon en/of  mailgegevens voor bereikbaarheid, ten behoeve van rondleidingen, en behalve in geval van wettelijke verplichtingen.

.        Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat het Cuneragilde zich steeds afvraagt of de registratie noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

.        Proportionaliteit

Het Cuneragilde zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

.        Rechten van betrokkenen

Het Cuneragilde honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Deze gecorrigeerde versie  van de privacy beleid  is vastgesteld door het bestuur van het Cuneragilde in de vergadering van 12 december 2018

 

Zie ook: