Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Stichting Cuneragilde Rhenen.

De Stichting Cuneragilde Rhenen (hierna: het Cuneragilde) , gevestigd te Rhenen, postadres: Vogelenzang 35-2, 3911AR, Rhenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactpersoon is de secretaris van het Cuneragilde: Theo Peek,

e-mailadres: theopeek5075@gmail.com

Persoonsgegevens, die het Cuneragilde verwerkt

Het Cuneragilde verwerkt persoonsgegevens omdat u meewerkt aan de activiteiten, de activiteiten ondersteunt en/of omdat u deze gegevens zelf aan het Cuneragilde heeft verstrekt. Het betreft de vrijwilligers (gidsen, gastvrouwen/-heren) ,donateurs en anderen die op enigerlei wijze betrokken bij zijn bij het Cuneragilde (hierna: “U”) .

Overzicht van de persoonsgegevens, die het Cuneragilde verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Donaties
 • Werkzaamheden en/of activiteiten waarvoor onze organisatie u heeft benaderd
 • Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag het Cuneragilde persoonsgegevens verwerkt

Het Cuneragilde  is een vrijwilligersorganisatie en heeft een toegevoegde waarde voor het historische / culturele leven in de stad.

Contactgegevens worden alleen met derden gedeeld, mits de daarmee tot stand komende verbinding in het voordeel kan zijn voor beide betrokken partijen. Dit geldt met name voor de bemiddelende activiteiten van de VVV, onderdeel van het Stadsmuseum Rhenen, als “frontoffice” van het Cuneragilde.

Het Cuneragilde verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken voor zover dit nodig is om de activiteiten van het Cuneragilde te kunnen uitoefenen.
 • het opstellen van lijsten met naam, mailadres en telefoonnummer voor geplande activiteiten. Deze lijsten worden, om onderlinge communicatie mogelijk te maken, gedeeld met alle vermelde personen, bestuur, activiteitencommissieleden en de VVV.
 • Verzenden van de nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van het Cuneragilde . Deze nieuwsbrief ontvangt u ongevraagd. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden. De nieuwsbrief wordt verstuurd via uw e-mailadres. Tevens wordt de nieuwsbrief op de website van het Cuneragilde gepubliceerd.
 • Het benaderen van de donateurs ter herinnering van de jaarlijkse donatie.

Hoelang bewaart het Cuneragilde persoonsgegevens

Het Cuneragilde bewaart  persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Na het stoppen van uw activiteiten voor het Cuneragilde worden de gegevens tenminste nog 5 jaar bewaart.

Bij het stoppen van uw activiteiten voor het Cuneragilde of uw donateurschap kunt u bij het Cuneragilde aangeven dat uw gegevens uit de bestanden van het Cuneragilde verwijderd worden. Dat geldt tevens voor uw gegevens die door de VVV als onderdeel van het Stadsmuseum Rhenen gebruikt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Cuneragilde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van het Cuneragilde. Een derde partij betreft bijvoorbeeld  de VVV, onderdeel van het Stadsmuseum Rhenen. Met de VVV / Stadsmuseum Rhenen, die uw gegevens in opdracht van het Cuneragilde gebruikt, sluit het Cuneragilde een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

Het Cuneragilde gebruikt geen “cookies” of vergelijkbare technieken op haar website.

Digitale foto’s of video-opnamen

In de nieuwsbrief en op website van het Cuneragilde kunnen foto’s en/of video-opnamen geplaatst worden van openbare en besloten activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan rondleidingen op het Militaire Ereveld, torenbeklimmingen, rondleidingen in de Cunerakerk, deelname aan Kerstmarkt, Cuneradag en Cuneragilde-avonden.

Heeft U bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en/of video-opnamen waar u herkenbaar op staat dan dient u dat vooraf kenbaar te maken bij de secretaris: theopeek5075@gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door het Cuneragilde en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het Cuneragilde  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een door u aan te wijzen organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar theopeek5075@gmail.com

Het Cuneragilde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe het Cuneragilde persoonsgegevens beveiligt

Het Cuneragilde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Cuneragilde via theopeek5075@gmail.com

Deze gecorrigeerde versie  van de privacy verklaring  is vastgesteld door het bestuur van het Cuneragilde in de vergadering van 12 december 2018

Terug naar Privacy beleid