Privacy Reglement

Privacy Reglement van de Stichting Cuneragilde Rhenen

Inleiding

De Stichting Cuneragilde Rhenen , gevestigd te Rhenen, (hierna: het Cuneragilde) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van vrijwilligers, donateurs en andere direct betrokkenen   (hierna: “U” ) . In dit Privacy Reglement geeft het Cuneragilde heldere en transparante informatie over hoe het omgaat met persoonsgegevens. Het Cuneragilde doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Cuneragilde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat het Cuneragilde in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ervan uit gaat dat de persoonsgegevens van vrijwilligers, donateurs en andere actief bij het Cuneragilde betrokken personen zonder verdere toestemming verwerkt mogen worden voor interne communicatie, kennisgevingen, nieuwsbrieven en dergelijke. Tevens gaat het Cuneragilde ervan uit dat de persoonsgegevens van vrijwilligers verwerkt en onderling gedeeld mogen worden in indelingen en schema’s ten behoeve van gidsactiviteiten, rondleidingen, representatie  en gastheer/vrouw schap en dergelijke;
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen als het persoonsgegevens voor andere doeleinden wil bewerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens deelt met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van de rechten van vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen omtrent persoonsgegevens. Deze rechten respecteert en hierover aan betrokkenen voorlichting wil geven.

Het Cuneragilde is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van dit Privacy Reglement, of in meer algemene zin, vragen hierover heeft of contact met het Cuneragilde wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

naam:        T.J. Peek (secretaris van het Cuneragilde)
e-mail   :   theopeek5075@gmail.com
telefoon:   0317 614 087

Waarvoor verwerkt het Cuneragilde persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden door het Cuneragilde  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Onderlinge informatie
– Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
– Het bijhouden van een lijst en met vrijwilligers en een lijst donateurs

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Cuneragilde  de volgende persoonsgegevens  vragen:

Van Bestuurders en vrijwilligers:

 • Aanhef (Mw. , Dhr. )
 • Voornaam en Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Geboortejaar
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gidservaring – interessegebied – functie in bestuur en/of commissie

Van donateurs:

 • Aanhef (Mw, Dhr, Fam.)
 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • of indien van toepassing bedrijfsnaam, instellingsnaam, etc. met contactpersoon

Verstrekking aan derden

De gegevens  kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Tevens kan het Cuneragilde persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verder zal het Cuneragilde de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Het Cuneragilde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Het Cuneragilde neemt  passende technische en organisatorische maatregelen  om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent  persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het Cuneragilde  of door derde verwerkers. Ook heeft de u het recht om de verstrekte gegevens door het Cuneragilde te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Het Cuneragilde kan u vragen om u te legitimeren voordat het gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt het Cuneragilde u hierover direct contact op te nemen. Komen het Cuneragilde er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Deze gecorrigeerde versie  van de privacy reglement  is vastgesteld door het bestuur van het Cuneragilde in de vergadering van 12 december 2018

Terug naar Privacy beleid